O projekcie

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze RPPK.07.01.00-18-0075/17 pod tytułem „Staż+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.
Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

logo stazplus

Wartość projektu: 1 960 375,80 zł w tym wartość wkładu UE wynosi 1 666 319,43 zł
Beneficjent projektu: STAWIL Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 9/12, 35-025 Rzeszów
Czas trwania projektu: od 01.12.2017 do 28.02.2019 r.
Adres biura projektowego:    Rzeszów, ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów

Cel główny projektu:

 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 70 kobiet bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatów objętych wsparciem (brzozowskiego, jasielskiego, kolbuszowskiego i strzyżowskiego) w wieku powyżej 29 r.ż. oraz zdobycie zatrudnienia przez 35 Uczestniczek Projektu.

Zaplanowane działania zwiększą możliwość zatrudnienia ww. osób i odnalezienia się na otwartym rynku pracy oraz wpłyną na poprawę ich sytuacji ekonomicznej i społecznej oraz na możliwość długofalowego zatrudnienia. Tym samym będzie to niwelować problemy rynku pracy poprzez zwiększenie zatrudnienia i podniesienie aktywności zawodowej grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Grupa docelowa

 

Grupa docelowa projektu to 70 kobiet bezrobotnych w wieku powyżej 29 r.ż. (mających ukończone 30 lat w dniu rozpoczęcia projektu), zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego w powiatach: brzozowskim, jasielskim, kolbuszowskim lub strzyżowskim, chcących podnieść, nabyć lub dostosować swoje kompetencje do potrzeb rynku pracy.

Planowane formy wsparcia:

 
  • doradztwo indywidualne udzielane przez doradców zawodowych przy wsparciu psychologa, którego celem jest wypracowanie dla każdej Uczestniczki Projektu Indywidualnego Planu Działania;
  • realizacja szkoleń, których celem będzie nabycie kompetencji (zweryfikowanych egzaminem) zgodnych z IPD każdego uczestnika oraz potrzebami rynku pracy kończących się nadaniem certyfikatu i/lub zaświadczenia oraz wypłata stypendium szkoleniowego wraz z zapewnieniem zwrotu kosztów dojazdu (w miarę potrzeb);
  • staż w zakładach pracy trwający 9 miesięcy zgodny z PRJPiS wraz z wypłatą stypendium stażowego oraz zapewnioną opieką przez zakład pracy, w którym odbywa się staż wraz z zapewnieniem Uczestniczkom zwrotu kosztów dojazdu.

Efekty w ramach projektu:

 
  • nabycie/ podniesienie/ dostosowanie do potrzeb rynku pracy przez 70 Uczestniczek Projektu kompetencji potwierdzonych certyfikatami i/lub zaświadczeniami, uzyskanymi w wyniku pozytywnego zdania egzaminu,
  • nabycie doświadczenia zawodowego przez 70 Uczestniczek Projektu poprzez uczestnictwo w stażach realizowanych w zakładach pracy i opiekę merytoryczną przez opiekunów stażystów,
  • znalezienie zatrudnienia dla min 35 Uczestniczek Projektu na min. 3 miesiące (w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło lub samozatrudnienie).

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem