Dnia 28 lutego 2019 r. został zakończony projekt pn. „Staż+”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za skorzystanie z oferowanego przez nas wsparcia. Życzymy efektywnego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności.

W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ze względu na waloryzację stawki zasiłku dla bezrobotnych, od dnia 01 czerwca 2018 wzrasta kwota stypendium stażowego z 997,40 zł do 1017,40 zł, pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie (w przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie) – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami stażowymi dla Pracodawców i Uczestników w ramach projektu „Staż+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez STAWIL Sp. z o.o., na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0075/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

Na dokumenty stażowe składają się:

  • umowa
  • załączniki: lista obecności, wniosek o udzielenie dni wolnych w okresie odbywania stażu, sprawozdanie z przebiegu stażu, opinia z przebiegu stażu, oświadczenie o refundacji dodatku do wynagrodzenia, skierowanie na badania lekarskie.

Umowę wraz z załącznikami można pobrać w zakładce Dokumenty.

Zapraszamy Pracodawców do składania Wniosków o zawarcie umowy w sprawie odbywania stażu w ramach projektu „Staż+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez STAWIL Sp. z o.o., na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0075/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

Na komplet dokumentów składają się Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy w sprawie odbywania stażu oraz Program stażu.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji pracodawców.
Wszystkie dokumenty do pobrania wraz z Regulaminem znajdują się w zakładce Dokumenty.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendium szkoleniowego i stażowego w ramach projektu „Staż+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez STAWIL Sp. z o.o., na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0075/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium szkoleniowego i stażowego znajduje się w zakładce Dokumenty.

Zapraszamy do składania dokumentów dotyczących zwrotu kosztów dojazdu na doradztwo w ramach projektu „Staż+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez STAWIL Sp. z o.o., na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0075/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie zwrotu kosztów dojazdu w zakładce Dokumenty.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem